Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ճերմակ փաթիլներ

Այսօր շաբաթը անփոփեցինք այլընտրանքային նկարչությամբ: Երեխաների հետ, սև թղթի վրա պատկերեցինք ճերմակ փաթիլներ: Երեխաները մեծ բավականություն ստացան իրենց փաթիլներց: