Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Զվարճալի դիմանկարներ

Այսօր մեզ մոտ այլընտրանքային նկարչություն էր, որը անվանեցինք`《Ծիծաղել և ծիծաղեցնել》։

Շա՜տ մեծ բավականություն և հրճվանք պատճառեց, այս զվարճալի դիմանկարի խաղը երեխաներին։

Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, դիտեք մեր տեսանյութը