Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ուրախ լոտո

Այսօր 5-6 տարեկանները խաղում էին լոտո։ Խաղի ընթացքում նաև սովորում էին տարբերել կենտ և զույգ թվերը։

Այս խաղը օգնում է երեխաներին սովորել՛ թվերը, տարբերել միանիշ և երկնիշ թվերը, ինչպես նաև օգնում է արագ կողմնորոշվել։