Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Այլընտրանքային նկարչություն մակարոնով

Այսօր Արևելյան դպրոցի 5 տարեկանների հետ, թթուդրիկի ծեսին ընդառաջ կատարեցինք այլընտրանքային նկարչություն։ Այս անգամ ընտրել էինք մակարոնանկարչությունը։ Երեխաները ստացան այլընտրանքային բանջարեղեններ։ Ինչպես նաև ընթացքում զրուցեցինք բանջարեղենների մասին, և կատարեցինք բանավոր մաթեմատիկա։ Հաշվեցինք մակարոնների հատիկները, համեմատեցինք մեծ ու փոքր պատկերները։

Այլընտրանքային նկարչություն

Մրգատոնին ընդառաջ այսօր երեխաների հետ կատարեցինք այլընտրանքային նկարչություն։ Թղթե գլանից փորձեցինք ստանալ մրգեր, որից հետո թաթախելով գունեղ ներկերի մեջ ստացանք համեղ մրգեր։ Աշխատանքի ընթացքում երեխաները պատմեցին, թե ինչ մրգեր են ստացել։

Ալրանկարչություն

Այսօր սաների հետ, որոշեցինք աշնան տերևները նկարել այլընտրանքային տարբերակով։ Վերցրեցինք մաղ, ալյուր և տարբեր տերևներ։ Ալյուրը մաղեցինք տերևների վրա, և երբ հանեցինք տերևները ստացանք գեղեցիկ պատկերներ ։ Ւսկ վերջում Մարկը մեզ պատմեց իր աշխատանքի մասին։

Աղանկարչություն

Արևելքի հինգ տարեկանները այսօր իրենց սովորած թվերը փորձեցին ներկայացնել այլընտրանքային տարբերակով։ Աղի վրա նկարեցին իրենց սովորած թվերը։

Իսկ սա էլ մեր տեսանյութը։

Զվարճալի դիմանկարներ

Այսօր մեզ մոտ այլընտրանքային նկարչություն էր, որը անվանեցինք`《Ծիծաղել և ծիծաղեցնել》։

Շա՜տ մեծ բավականություն և հրճվանք պատճառեց, այս զվարճալի դիմանկարի խաղը երեխաներին։

Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, դիտեք մեր տեսանյութը

Ծաղիկ թաթիկները

Այսօր՝ բոլորս միասին կատարեցինք այլընտրանքային նկարչություն 《Ծաղիկ թաթիկները》։ Քանի որ մեզ մոտ մայրիկների տոնն է, մենք երեխաների հետ միասին պատրաստեցինք գեղեցիկ ծաղիկներ։ Վերջում նրանք այդ բացիկները նվիրեցին իրենց մայրիկներին։

Ճերմակ փաթիլներ

Այսօր շաբաթը անփոփեցինք այլընտրանքային նկարչությամբ: Երեխաների հետ, սև թղթի վրա պատկերեցինք ճերմակ փաթիլներ: Երեխաները մեծ բավականություն ստացան իրենց փաթիլներց: