Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Աղանկարչություն

Արևելքի հինգ տարեկանները այսօր իրենց սովորած թվերը փորձեցին ներկայացնել այլընտրանքային տարբերակով։ Աղի վրա նկարեցին իրենց սովորած թվերը։

Իսկ սա էլ մեր տեսանյութը։